ඔබගේ ශිෂ්‍ය හැදුනුම්පතෙහි '3290_' ලෙස මුලින් සටහන් වී ඇත්නම්, අංකය ඇතුලත් කිරීමේදී එම කොටස නොමැතිව ඉතිරි අංක ඇතුලත් කරන්න.

උ.දා 3290_123456 නම් ඔබ ඇතුලත් කල යුත්තේ 123456 පමණි.

ඔබගේ ශිෂ්‍ය හැදුනුම්පතෙහි '3290_' ලෙස මුලින් සටහන් වී නැත්නම් සාමාන්‍ය පරිදි සම්පුර්ණ අංකය ඇතුලත් කරන්න.

උ.දා 123456 නම් ඔබ ඇතුලත් කල යුත්තේ 123456 ලෙසයි.