IBA CAMPUS ONLINE CLASS SCHEDULE | ONLINE දේශන කාලසටහන
ID | අංකය TEACHER | ගුරුවරයා LECTURE DESCRIPTION | දේශනය පිලිබඳ විස්තර CLASS | දේශනය අදාළ පන්තිය CLASS DATE | දේශනයට අදාළ දිනය CLASS TIME | දේශන කල පරාසය